Friday, December 11, 2015

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းမွာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီ CPI က ပုိမုိ သတိျပဳမိလာေနသည္ဟု ဆုိ

တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ စုိးရိမ္မႈမွာ ေဒသတြင္း အျခားႏုိင္ငံမ်ားထက္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပုိမုိျမင့္မားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အျမင့္ဆံုးရွိခဲ့ခ်ိန္က ႏုိင္ငံစီးပြားေရးတြင္ အေရးပါသည့္ အခန္းက႑ ျဖစ္ခဲ့သည့္အျပင္ အစုိးရအဖြဲ႕ အတြင္း ျခစားမႈမ်ား၊ ေဒသခံ လူထု၏အသံကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈမႈမ်ား ၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေပၚေစ ခဲ့သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ ငံသည္ တ႐ုတ္၏ လက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္ လာေနသည္ဆုိေသာ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကုိ အားေကာင္းေစခဲ့သည္။

၂၀၁၁ တြင္ ျပည္သူလူထု၏ အျပင္းအထန္ ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည့္ အျငင္းပြားဖြယ္ ျမစ္ဆံုေရကာတာ စီမံကိန္းကုိ ဆုိင္းငံ့ထားရန္ ဆံုးျဖတ္ ခဲ့သည္။ ထုိဆံုးျဖတ္ခ်က္က တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအတြက္ မ်က္ႏွာပ်က္ဖြယ္ ထုိးႏွက္ခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည္။

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ စတင္ဆန္စင္တာ အေရွ႕အာရွအစီအစဥ္မွ အႀကီးတန္း ပညာရွင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဆန္ယန္က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ အစုိးရသစ္ သည္ ျပည္သူလူထုက ခုိင္မာသည့္ လုပ္ပုိင္ ခြင့္ ေပးအပ္ထားသျဖင့္ တုိင္းျပည္ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အေကာင္းဆံုး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ ရာတြင္ လက္ရွိအစုိးရထက္ ပုိမုိ၍ အသက္႐ွဴေခ်ာင္ကာ လုပ္သာ ကုိင္သာ ရွိသည္ဟု South China Morning Post သတင္းစာႀကီးကုိ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာေတာ့ လူထုေထာက္ခံမႈရွိတဲ့အတြက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကုိ ကုိင္တြယ္ရာမွာ ပုိၿပီး လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ဆန္ယန္က ေျပာၾကားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အင္အားအႀကီးဆံုး အိမ္နီးခ်င္းႏွင့္ အေရးပါသည့္ စီးပြားေရးမိတ္ ဖက္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ဆက္ဆံေရး တြင္ ႏုိင္ငံေရးအရ ေစ်းဆစ္ႏုိင္သည့္ အင္အားႀကီးႀကီးမားမား ရွိသည္ဟု ယံုၾကည္လ်က္ရွိသည္။

သုိ႔ေသာ္ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံက အေမရိကန္ႏွင့္ ပုိမုိနီးကပ္ လာျခင္းကဲ့သုိ႔ မူ၀ါဒ အေျပာင္းအ လဲမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆန္ယန္ကဆုိသည္။

တ႐ုတ္က ျမန္မာမူ၀ါဒကုိ ျပန္လည္ခ်ိန္ညိွျခင္းမျပဳမီ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ႏွင့္ ျမစ္ဆံု ကဲ့သုိ႔ ျပသ၁နာမ်ား ကုိ အစုိးရသစ္က မည္သုိ႔ ကုိင္တြယ္သည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ဖြယ္ရွိသည္။

ျပည္သူလူထုက ေပးအပ္ထားသည့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္မွာ ႏွစ္ဖက္သြားဓား သဖြယ္ ျဖစ္၍ တ႐ုတ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူ မ်ားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက ႀကဳိဆုိ ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဆြဲေဆာင္ရန္မွာ ႐ႈပ္ေထြးသည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

“စစ္တပ္ျဖစ္ျဖစ္၊ အရပ္သားျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္လုိ ျမန္မာ အစုိးရမွ တ႐ုတ္ကုိ မဆန္႔က်င္လုိပါဘူး” ဟု ေျပာၾကား သည္။ “တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ NLD ရဲ႕ ေရြးေကာက္ပြဲ ျပတ္ျပတ္သားသား အႏုိင္ရမႈ က ျမန္မာျပည္ သူေတြဟာ အရာအားလံုး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခ်င္တယ္ ဆုိတာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဖာ္ျပလုိက္တာ ျဖစ္ ပါတယ္” ဟု ဆန္ယန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ပထ၀ီ၀င္အေနအထားအရ အေရးပါသည့္ ေနရာတြင္ တည္ရွိေနသည့္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းအား လူထုက ဆန္႔က်င္ေနဆဲျဖစ္ သျဖင့္ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္ဟု အမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကသည္။

ျမန္မာ့အေရးေလ႔လာသူ စီးပြားေရးပညာရွင္ မစၥတာ တာနယ္က “ဒီစီမံကိန္းျပန္စဖုိ႔ အစုိးရကုိ ေျပာလုိ႔မ ရႏုိင္ပါဘူး။ ဒါက သေကၤတပံုရိပ္အရ တကယ့္ျပသ၁နာပါ” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမစ္ဆံုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးရာတြင္ ဂ႐ုတစုိက္ ေျပာၾကားေလ့ ရွိသည္။ လက္ရွိ အစုိးရ သည္ ျမစ္ဆံုျပသ၁နာကုိ ယာယီသာ ဆုိင္းငံ့ထားကာ ၿပီးျပတ္သည္ အထိ ေျဖ ရွင္းျခင္းမျပဳဘဲ အစုိးရသစ္အတြက္ ခ်န္ထားခဲ့ သျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္ စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ CPI ကမူ ျမန္မာ အစုိးရ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကုိ ေျပာင္း လဲရန္ လက္ေလွ်ာ့ျခင္းမရွိေပ။

စီမံကိန္း၏ လူထုဆက္ဆံေရး အႀကီးအကဲ ဂ်င္လီဇီက စီမံကိန္း ဆုိင္းငံ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္း လူထု၏ နားလည္ မႈႏွင့္ ေထာက္ခံမႈတုိ႔ ရရွိရန္ လူထု ဆက္ဆံေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

ဂ်င္လီဇီက “ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ရည္မွန္းခ်က္က ျမစ္ဆံုဆည္ တည္ေဆာက္ေရး ျပန္လည္စတင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္ၿပီး ခိုင္မာတဲ့ အႀကံေပးမႈေတြ ကုိ နားေထာင္ဖုိ႔ပါ။ အစုိးရသစ္နဲ႔ ကုမၸဏီဟာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ဆုိင္ရာနဲ႔ လူမႈ၀န္း က်င္ဆုိင္ရာ ၀တၱရားေတြ ကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံဥပေဒေတြနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ အညီ ျဖည့္ဆည္းႏုိင္မယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု SCMP သတင္းဌာနသုိ႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

CPI ၏ ထုိသုိ႔ ထပ္တလဲလဲ ေတာင္းဆုိမႈက ျမန္မာႏုိင္ငံသား အမ်ားစုကုိ စိတ္ပ်က္စိတ္ပူေစေၾကာင္း မစၥတာတာနယ္က “ဒီစီမံကိန္းဟာ တကယ့္ကုိ ျပသ၁နာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး တြန္းအားေပးတာမ်ဳိး မလုပ္ဖုိ႔ ကုမၸဏီကုိ တ႐ုတ္အစုိးရက ေျပာတာက အေထာက္အကူ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထုိစီမံကိန္းမွာ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္၍ မရႏုိင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီက ပုိမုိ သတိျပဳမိလာေနသည္ဟု ဆန္ယန္က ဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကမၻာ႔ႏုိင္ငံ အမ်ားအျပားရွိ အျခားႀကီးမားေသာ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းကဲ့သုိ႔ပင္ ျမစ္ ဆံုဆည္စီမံကိန္းသည္ အစုိးရႏွစ္ခု၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ထိပ္ပုိင္းက ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ သည္။ ျခစားမႈ ျမင့္မားသည့္ စီးပြားေရးအသုိင္းအ၀ုိင္းႏွင့္ ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္း မွာ ျမန္မာအစုိးရသစ္အတြက္ ႀကီးမားသည့္ စမ္းသပ္ခ်က္တစ္ခုလည္း ျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။
KHTun
The Ladies News Journal
Ref - South China Morning Post

0 comments:

Post a Comment