Monday, January 26, 2015

ဦးေအာင္ေသာင္း နွင့္ သူ၏သားမ်ား အခြင့္ထူးရ လုပ္ငန္းလုပ္ကြက္မ်ား၏ တပိုင္းတစ

ယခင္ စစ္အစုုိးရလက္ထက္၌ စက္မႈ၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးသူ ဗုိလ္မႉးႀကီး ေဟာင္းျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ နာမည္ဆိုုးႏွင့္ေက်ာ္ၾကားေသာ ႏိုုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္းသာ ယာ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ(နအဖ) စစ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ထိပ္တန္းအရာရိွအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ ေသာ္လည္း ဂုုဏ္သိကၡာ ျပန္အဖတ္ဆယ္ေရး လုုပ္ငန္းတြင္ေတာ့ ဦးေအာင္ေသာင္း အတြက္ ပိုုခက္ခဲ ခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုု ႀကံ့ခုုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအသင္း(ႀကံ့ဖြံ႕)ဟု ေခၚၿပီး ႏိုုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္း ထားသည့္ လက္ရိွ အာဏာရ ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္တဦးျဖစ္ေသာ ဦးေအာင္ေသာင္း အား ဒီပဲယင္း လူသတ္ပြဲတြင္ အဓိက ႀကိဳးကိုုင္ ခဲ့သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၃၀ ရက္ေန႔က စစ္ကိုင္းတိုင္း ဒီပဲယင္းၿမိဳ႕တြင္ တုတ္မ်ားကိုုင္ေဆာင္ ထားေသာ ႀကံံ့ဖြံ႕ေကဒါမ်ားက အမ်ိဳးသား ဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ႏွင့္ ေထာက္ခံသူမ်ားကိုု အၾကမ္းဖက္တိုက္ ခိုက္ေသာ လူသတ္ပြဲ ျဖစ္သည္။ အေသအခ်ာျပင္ဆင္ထားေသာ ၎တိုက္ခုုိက္မႈေၾကာင့္ NLD အဖြဲ႕၀င္ ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီ ေသဆံုုးခဲ့ရၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ ကိုုယ္တိုုင္ အသက္မေသဘဲ ကံေကာင္းေထာက္မစြာ လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္း ျဖစ္ရပ္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သမိုင္း၌ အမည္း စက္ ထင္ခဲ့ရသည္။

ဦးေအာင္ေသာင္းသည္ စက္မႈ (၁) ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ၁၉၉၇ ခုုႏွစ္မွ နအဖ ၏ တရား၀င္ အာဏာသက္ တမ္း ကုုန္သည့္ အခ်ိန္အထိ ၁၄ ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ယူခဲ့သည္။ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ စက္မႈက႑သည္ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားမ်ား အပါ အ၀င္ စစ္ေခါင္း ေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ နီးစပ္ေသာ စီးပြားေရးသမားတစုု၏ လက္၀ါးႀကီးအုပ္ အသံုုး ခ်၍ သန္းႂကြယ္ သူေဌး မ်ား ျဖစ္သြားခဲ့ၾကသည္။အဓိကအားျဖင့္ IGE Co Ltd သည္ ႏိုုင္ငံတကာစီးပြားေရး လုုပ္ငန္းမ်ား အုုပ္စုု ႏွင့္ စီးပြားေရး အင္ပါယာႀကီးသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ လုပ္ငန္းႀကီးတခုုျဖစ္ သည္။IGE သည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ ကၽြန္းသစ္လုုပ္ငန္းတြင္ ဒုတိယအႀကီးဆံုုးကုုမၸဏီ တခုုျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၇ ခုုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၅ သန္းေက်ာ္ ၀င္ေငြရွိသည္။ IGE Co Ltd တြင္ FCGC ကုမၸဏီ ႏွင့္ ေလာေလာလတ္လတ္ ႏိုုင္ငံတကာ အစည္းအေ၀း မ်ားစြာက်င္းပခဲ့သည့္ ေနျပည္ေတာ္ရိွ အမရာ ဟိုုတယ္ တိုု႔လည္း ပါ၀င္သည္။ ဦးေအာင္ေသာင္း မိသားစုုသည္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ ခဲ့ေသာ ယူႏုိက္တက္ အမရာ ဘဏ္ ကိုု လည္း ပိုုင္ဆိုင္သည္။IGE ကုမၸဏီကို ၁၉၉၄ ခုုႏွစ္၌ တည္ေထာင္ ၿပီး ၂၀၀၁ ခုႏွစ္တြင္ စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ မွတ္ပံုတင္ ခဲ့သည္။IGE သည္ ေနျပည္ေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အစိုုးရဌာန အေဆာက္အအုံေပါင္း မ်ားစြာ တည္ေဆာက္ေပးရသည့္အျပင္ ဘန္ဂလိုုေပါင္း ၃၀ ပါ၀င္ေသာ ၾကယ္ေလးပြင့္အဆင့္ရိွ IGE ဟိုုတယ္ Hotel Amara ကိုုပါ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုုးရသည္ IGE အား ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ အခေၾကးေငြမေပးဘဲ ကားတင္ပုုိ႔ခြင့္ လိုုင္ စင္ ၁၅ ခုုခ်ေပးခဲ့သည္။

လိုုင္စင္တခုုသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ႏွစ္သိန္း တန္သည္။၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ အေစာပိုင္းတြင္ IGE သည္ အစိုးရ၏ ကုုန္သြယ္ေရး မူ၀ါဒေကာင္စီ (TPC) ထံမွ ေရႊဂက္စ္ ပိုက္လိုုင္း စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အသံုုးျပဳရန္ ပိုက္လိုုင္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ရထားခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ UNOG ႏွင့္ မေလးရွားအစိုုးရပိုုင္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီ၏ ရွာေဖြေရးႏွင့္ ထုုတ္လုုပ္ေရးလက္ခြဲ ျဖစ္ေသာ Petronas Carigali ကုမၸဏီမ်ားသည္ RSF 2 ႏွင့္ RSF 3ကုုန္းတြင္းပုုိင္း လုပ္ကြက္မ်ား ရရိွထားသည္။ ထို႔အျပင္ Petrnoas Carigali ႏွင့္ UNOG သည္ အလားတူ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္မ်ိဳးျဖစ္သည့္ မုုတၱမပင္လင္ေကြ႕၊ MD-4 ၊ MD-5 ႏွင့္ MD-6ကမ္းလြန္လုုပ္ကြက္ မ်ားလည္း ရရိွထားသည္။ UNOG သည္ ေနာက္ထပ္ ႏုုိင္ငံျခားကုမၸဏီတခုုႏွင့္ တြဲဖက္၍ M-1 ကမ္းလြန္လုုပ္ကြက္တခုုလည္း ပူးတြဲရရိွထားသည္။

၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ေမလႏွင့္ ဇြန္လမ်ားတြင္ Seadrill ဟူေသာ ေနာ္ေ၀ကုမၸဏီတခုုသည္ ဦးေအာင္ေသာင္း၏ သားမ်ားပိုုင္ M-1 ကမ္းလြန္လုုပ္ကြက္ကို စမ္းသပ္လုုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဦးေအာင္ေသာင္း ၏ သားမ်ားကို ဥေရာပ သမဂၢ(EU)က ဒဏ္ခတ္ ပိတ္ဆို႔မႈ ခ်မွတ္ထားေၾကာင္း သိေသာ္လည္း Seadrill က လုပ္ကိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။M1 လုုပ္ကြက္သည္ အလြန္ရွားပါးလာေနၿပီျဖစ္ေသာ ဧရာ၀တီလင္းပိုုင္မ်ား က်က္ စားရာ ေဂဟ တည္ရိွမႈအရ အလြန္ပ်က္စီးလြယ္ေသာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကြ်န္းေပၚေဒသတြင္ တည္ရိွေနသည္။ ၂၀၀၇ ခုုႏွစ္တြင္ လက္မွတ္ထိုုး ထား ေသာ သေဘာတူညီခ်က္အရ UNOG ႏွင့္ ၎၏ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ မ်ားကိုု M-1 လုုပ္ကြက္တြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ၾကာ လုုပ္ခြင့္ေပးထား သည္။ ၂၀၁၁ ခုုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၁ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၁၁ ရက္ေန႔အထိ ေလးလစာ စမ္းသပ္တူးေဖာ္ျခင္း ကန္ထ႐ိုက္အတြက္ Seadrill က PTTEPအား တေန႔လွ်င္ ေဒၚလာ၁၂၉၅၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ငွားရမ္းအသံုုးျပဳခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုုင္းတြင္ မေလးရွားႏုုိင္ငံမွ ဖက္စပ္လုုပ္ငန္းကုမၸဏီျဖစ္ေသာ Rimbunan Petrogas က A5 ကမ္းလြန္ သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕ လုုပ္ကြက္မွ ထြက္ သြားသည့္တိုုင္ အျမတ္အစြန္းေကာင္းေကာင္းရႏုုိင္ သည့္ A5 လုပ္ကြက္ကိုု IGE ကဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသြားပည္ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏိုုင္ငံပိုုင္ ဗာဂ်င္ကြ်န္းတြင္ မွတ္ပံုုတင္ထားၿပီး Rimbuanan Petrogas ကုမၸဏီသည္ Tiong Hiew King ပိုုင္ Rambunan Hijau Group ၏ တစိတ္တပိုုင္းျဖစ္သည္။ MOGE က ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ Rinmbunan Petrogas သည္ စမ္းသပ္တူးေဖာ္ေရး လုုပ္ကြက္မွ ထြက္သြားပါက MOGE သည္ ေနာက္ထပ္ လုုပ္ငန္းရွင္အသစ္ ရွာေဖြရမည္ဟု ပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တဦးတည္း ဆက္ လက္ ခ်ဳပ္ကိုုင္ထားၿပီး ၂၀၀၉ ခုုႏွစ္အေစာပိုုင္းတြင္မွ အိႏၵိယႏိုုင္ငံ Reliance Industries ကုမၸဏီ ႏွင့္ တူးေဖာ္မႈလုုပ္ငန္း လုုပ္ ေဆာင္ရန္ သေဘာတူညီခ်က္ရ ယူခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ထိုလုပ္ကြက္အား Korean-Myanmar Development Co Ltd ႏွင့္ Brilliant Oil Corporation Pte. ကုမၸဏီတို႔က လႊဲေျပာင္းယူခဲ့သည္။Brilliant Oil Corporation Pte. ကုမၸဏီ ဆိုုသည္မွာ စစ္အစိုုးရ လက္ေ၀ခံ စီးပြားေရးသမား ဦးေတဇ ၏ ဟန္ျပ ပုုဂၢိဳလ္တဦးျဖစ္သူ Silver Wave Energy အရာရိွခ်ဳပ္ ဦးမင္းမင္းေအာင္က ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ စင္ကာပူ ကုမၸဏီတခုုျဖစ္သည္။

၂၀၀၈ ခုနွစ္ သတင္းမ်ားအရ ဦးေတဇ ၏ ထူးကုမၸဏီ၊ ဦး၀င္းေအာင္၏ ဒဂုန္ သစ္ကုမၸဏီ၊ ဦးတင္၀င္း၏ တင္၀င္းထြန္း ကုမၸဏီတိုု႔ အပါအ၀င္ တျခားေသာ လက္ေ၀ခံစီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားႏွင့္တူ IGE သည္ ၎တိုု႔အဆက္အသြယ္မ်ားကိုု အသံုုးခ်၍ အရည္အေသြးအေကာင္းဆံုုး သစ္မ်ားကိုု အရယူေနၾက သကဲ့သို႔ တခါတရံတြင္ ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္း ကိုုယ္စား ၎တိုု႔ကိုု္ယ္တိုင္ ၀င္ေရာက္၍ သစ္ခုတ္ယူမႈမ်ားပင္ ျပဳလုပ္ ခဲ့ႀကသည္။ IGE ႏွင့္ အျခားေသာကုမၸဏီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသို႔ သစ္အားလံုုးကိုု ျမန္မာ့သစ္လုုပ္ငန္းအ မည္ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ေနၿပီး သစ္ေရာင္းခ်ရ သည့္ အက်ိဳးအျမတ္အားလံုုးကိုု စီးပြားေရးကုမၸဏီမ်ားကပင္ ရယူခဲ့ႀကသည္။
ဇင္ေယာ္ျဖဴ
http://aunglynnhtut.blogspot.com/2014/11/blog-post_2.html

0 comments:

Post a Comment