Wednesday, August 13, 2014

ဒီမိုကေရစီကုိ အလြဲသံုးေနတဲ့ တ႐ုတ္ေဆးခန္းမ်ား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲ လမ္းေလွ်ာက္ရင္း တစ္ေနရာရာမွာ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စာအုပ္ငယ္မ်ား ကမ္းတတ္တဲ့ အခ်ိန္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ႀကံဳဖူးၾကမွာပါ။ “တ႐ုတ္ေဆးခန္း ေၾကာ္ျငာ”ျဖစ္တယ္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးမွာ တည္ရွိေနတဲ့ တ႐ုတ္ ေဆးခန္းမ်ားနဲ႔ တ႐ုတ္ေဆးဆရာ၀န္မ်ားကုိ ေဆးကု သခြင့္ ျပဳထားျခင္း မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕ လူမႈေရး ၀န္ႀကီးရဲ႕ ေျပာၾကားမႈအရ သိရသည္။

ဒီဇင္ဘာ ၁၂ရက္ေန႔က က်င္းပတဲ့ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမွာ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕ နယ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္က တ႐ုတ္ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ ဆရာ၀န္မ်ားကုိ ေဆး ကုသခြင့္ျပဳရာမွာ သက္ဆုိင္ရာ ေဆးပညာ တတ္ကၽြမ္းမႈ အေထာက္အထား လုိင္စင္ရွိ၊ မရွိ သိရွိ လိုေၾကာင္း ေမးျမန္းမႈကုိ တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရ အဖဲြ႕ လူမႈေရး ၀န္ႀကီးက ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း တ႐ုတ္ ေဆးခန္းမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ ေဆးဆရာ၀န္မ်ား ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိ က ေဆးကုသခြင့္ မေပးပါ။ ယေန႔အထိ ခြင့္ျပဳထားေသာ တ႐ုတ္ေဆးခန္း၊ တ႐ုတ္ေဆး ဆရာ၀န္မ်ား မရွိေသးပါ”ဟု တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရအဖဲြ႕၊ လူမႈေရး၀န္ႀကီးက လႊတ္ေတာ္ေမးခြန္း ေမးျမန္းမႈမ်ားကုိ ၂၀၁၃၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန႔ ကတည္းက ေျဖၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္တယ္။

ဒီလိုေျဖၿပီးရင္ ၿပီးေရာလား။ ဥပေဒထဲ အက်ဳံး၀င္ေအာင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေရးဆဲြ သတ္မွတ္ေပးရ မယ္။ မည္သူ႔ကုိ သြားေရာက္ စစ္ေဆးခံရမယ္။ မည္သည့္ဌာန၊ မည္သည့္ပုဂၢိဳလ္ အဖဲြ႕က ေျဖရွင္း စစ္ေဆးေပးမယ္။ ဥပေဒ မလုိက္နာရင္ အေရးယူမႈ အပုိင္းကုိ မည္သူေတြ ပါ၀င္ရမယ္။ ဒဏ္ေငြႏွင့္မ ၿပီး၊ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရမယ္။ ေဆးခန္း ထူေထာင္သူႏွင့္မၿပီး၊ ေဆးကုသေပး ေနတဲ့ တ႐ုတ္ ဆရာ၀န္ႏွင့္မ ၿပီး၊ ေဆးခန္းဖြင့္တဲ့ အသုိင္းအ၀ုိင္း အားလံုးကုိ ေနာင္ၾကဥ္သြားေအာင္ အျပစ္ေပးရမယ္။ ဒီလို လုပ္ကုိင္ခြင့္ ကုိလည္း တည္ဆဲ ဥပေဒအရ အာဏာပုိင္မွာ အခြင့္အေရး အျပည့္ေပးထားရမယ္။

ဆရာ၀န္၊ ဆရာမမ်ား၊ ေဆးခန္းေဆး႐ုံဆုိတာ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ား အားကုိးရာဟု ခံယူထားသည္ ႏွင့္အညီ ဥပေဒကုိ လက္တစ္လံုးျခားယူ၍ တ႐ုတ္ဆရာ၀န္၊ တ႐ုတ္ ေဆးခန္းကုိ ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ ရဲ၀့ံစြာ ဖြင့္လွစ္ေန တာ ကုသေပးေနတာဟာ လက္ကမ္း ေၾကာ္ျငာေနတာဟာ အစုိးရက မသိခ်င္ေယာင္ ေဆာင္ေနတာလား။ အင္အားနည္းလို႔ အစုအဖဲြ႕ျဖင့္ မသြားႏုိင္လို႔ ခြင့္ျပဳေနသလို ျဖစ္ေနတာလား။ မသိတာ မဟုတ္ဘူး။ မပုိင္ေသးလို႔လား။

တစ္ခုရွိသည္မွာ ခြင့္ျပဳထားရွိၿပီး ေဆးခန္း၊ ျမန္မာ ဆရာ၀န္ ေဆးခန္းကုိပဲ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္ တယ္။ နာမည္ ဆရာ၀န္ႏွင့္ ေဆးခန္းမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိၿပီး တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္ထားျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ ေဆးခန္းမ်ားက တုိးခ်ဲ႕ထားျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္တယ္။ ဒီေတာ့ စိစစ္ရမည့္ အခန္းက႑ ပါ၀င္လာရတယ္။ ဒီေဆးခန္းမွ နာမည္၊ မွတ္ပံုတင္ မထားေသာ ေဆး႐ုံ၊ ဆရာ၀န္၊ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား ကုသခြင့္မရွိ ဆုိရမလား။ သက္ဆုိင္ရာ ဆရာ၀န္မွအပ အျခားမသက္ဆုိင္သူမ်ား ကုသခြင့္ မရွိ ဆုိရမလား။ ေဆးခန္းအနီး ၀န္းက်င္တြင္ မသက္ဆုိင္သူမ်ား မရွိရဆုိရမလား။ လုပ္ေနသူမ်ားကေတာ့ ဥပေဒကုိ လက္တစ္လံုးျခား လုပ္ေနတာလည္း ျဖစ္တယ္။

အေရးယူသည့္အပုိင္း နည္းေနတာကုိ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး လက္ကမ္း စာအုပ္ျဖင့္ က်ယ္ျပန္႔စြာ ေၾကာ္ျငာ လာသလုိ ထဲထဲ၀င္၀င္ လုပ္ေဆာင္လာေတာ့ ယံုၾကည္ သြားေရာက္တဲ့ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔မွာ ေငြ ကုန္ေၾကးက်မ်ား၊ အခ်ိန္ကုန္၊ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး အနာတရမ်ား၊ ကံဆုိးလွ်င္ အိတ္ခ်္အုိင္ဗီ၊ ဘီႏွင့္စီပုိး ကူးစက္ျခင္း ခံရႏုိင္ပါတယ္။

လက္ရွိ ေခတ္မီေဆးကုခန္း၊ အမွတ္(၈)၊ စဥ့္အုိးတန္း ေအာက္လမ္း၊ လသာၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဖုန္း-၀၉-၄၂၁၁၈၀၈၀၀။ ၫႊန္းဆုိထားတဲ့ ေဆးခန္းနည္းတူ အမ်ားအျပားမွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ေခတ္မီ နည္းျဖင့္ ေဆးကုသေပးမည္ဆုိတဲ့ တ႐ုတ္ေဆးခန္းမ်ားေၾကာင့္ သာမန္ျပည္သူမ်ား ေငြေၾကးကုန္က်မႈ မ်ားႏွင့္ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရတာ မ်ားလွပါၿပီ။ ယင္းကုိ တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳ ေဆးခန္း ဟုတ္မဟုတ္ကုိ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္က ေမးျမန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ဆရာ၀န္မ်ား အေနျဖင့္ တစ္ခု ဆုိးရြားလြန္းသည္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားျဖင့္ ေမးျမန္း ကုသျခင္း မ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ တ႐ုတ္ ဘာသာျပန္ျဖင့္ ေမးျမန္းကုသကာ တစ္ဆိတ္တစ္အိတ္ လုပ္ကာ ေရာဂါကုိ ခ်ဲ႕ကား ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ဳိး ပါေနတယ္။ “ပန္းေသပန္းညိႇဳး၊ ေက်ာက္ကပ္ အားနည္းျခင္း၊ သုတ္လႊတ္ျမန္ေသာ ေရာ ဂါမ်ားမွ ေနထုိင္မႈဘ၀ အတြက္ အေရးတႀကီး၊ အသည္းအသန္ ျဖစ္ေနျခင္း၊ အလုပ္ဖိအားမ်ားျခင္း သုိ႔မဟုတ္ ကြင္းတုိက္ျခင္းတုိ႔မွာ အမ်ဳိးသား အဂၤါက်ံဳ႕ယံု႔သြားျခင္း၊ ပန္းေသပန္းညႇိဳးျခင္း၊ သုတ္ပုိးနည္းျခင္း (သုိ႔) ေသျခင္း၊ သားသမီးမရ ျမံဳျခင္း ျဖစ္ရေၾကာင္း” မယဥ္ေက်း ေစာ္ကားတဲ့ ျမန္မာစာလံုးသံုးၿပီး ထဲထဲ၀င္၀င္ ကုသေနတယ္။ ေဆးတစ္ဖံု သိန္းႏွင့္ခ်ီ ေပးၿပီး မေပ်ာက္တဲ့ေဆး ျဖစ္ေနတယ္။

ေခတ္မီ ေဆးကုခန္းဟာ အခ်ိန္ကာလ ၾကာရွည္စြာျဖင့္ ယာထုိက္ အမ်ဳိးသား ေရာဂါသုေတသန ဌာန၊ ႏုိင္ငံ တကာ အမ်ဳိးသား ေရာဂါအစည္းအ႐ုံး စသည္တုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့တဲ့ ပမာဏ ႀကီးမားတဲ့ နည္းပညာ စြမ္းအားရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ တစ္ဦးတည္းေသာ ႏုိင္ငံတကာမွာ ေခတ္စားေနသည့္ “ဒီအီးေအ (DEA) အာ႐ုံေၾကာေဆးထုိး ကုသနည္း”ကုိ အသံုးျပဳၿပီး ေက်ာက္ကပ္ အားနည္းျခင္း၊ သုတ္လႊတ္ျမန္ျခင္း၊ ပန္းေသပန္းညိႇဳး၊ အမ်ဳိးသား အဂၤါေသးငယ္သြားျခင္း စေသာေရာဂါမ်ား အထူးကုသ ေပးေနတယ္ ဆုိတယ္။ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ အေထာက္အကူျပဳ ဇီ၀ရွင္သန္ သေဘာရွိတဲ့ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္းနဲ႔ ခႏၶာကုိယ္တြင္း လိုအပ္ပမာဏရွိတဲ့ ျဒပ္ကုိ အခ်ိန္မီ တက္ႂကြေစေၾကာင္း၊ ေဆး၀ါး အသံုးျပဳလုိက္တာနဲ႔ ထိေရာက္မႈရွိေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသား အဂၤါကုိလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေစေၾကာင္း၊ ေဆးကုသမႈ တစ္ႀကိမ္တည္းျဖင့္ သက္သာေစေၾကာင္း၊ အမ်ဳိးသားကုိ မာန္တစ္ႀကိမ္ ထပ္မံ တက္ႂကြေစေၾကာင္း၊ ကမၻာ့ေျမာက္ျမားစြာေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား အတြက္ သတင္းေကာင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မဟုတ္တရား ၫႊန္းဆုိထားတယ္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ အတြင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ထဲ တ႐ုတ္ တုိင္းရင္း ေဆးခန္း တစ္ခုမွာ ျပ သ ေဆးကုသမႈ ခံယူခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသမီးမွာ ေျခေထာက္ျဖတ္ရတဲ့အထိ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိး ျဖစ္ေပၚခဲ့မႈ နစ္နာခဲ့တယ္။ နစ္နာသူ ကာယကံရွင္မ်ားက ျပည္တြင္း မီဒီယာမ်ားကုိ ထုတ္ေဖာ္ေျဖၾကားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ တဲ့ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္တယ္။ ယင္းကဲ့သုိ႔ အမ်ဳိးသားမ်ားမွာ ေငြသာကုန္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္ လူပန္း၊ ေဘးထြက္ ဆုိးက်ဳိးမ်ားတဲ့ ဒီအီးေအ (DEA)ကုသခ်က္ေၾကာင့္ မ႐ႈမလွ ခံခဲ့ရတာမ်ဳိး ရင္ဖြင့္ခဲ့ၾကတာ နား ႏွင့္မဆန္႔ ၾကားေနရပါတယ္။

ဘာျဖစ္လုိ႔ မဖမ္းေသးတာလဲ။ အထက္ကဆုိခဲ့သလို တရား၀င္ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး ေဆးခန္းမွ ဆရာ၀န္မ်ား က နာမည္ခံ ေပးေနၾကလုိ႔ ယင္းဆရာ၀န္မ်ားက သူတုိ႔ လူနာမ်ား သူတုိ႔ဖာသာ ၾကည့္ၿပီးရင္ ၿပီးေရာ သေဘာထားခဲ့သလား။ အမည္နာမ အလြဲသံုးမႈကုိ ေငြေၾကး တစ္စံုတစ္ရာႏွင့္ လဲလွယ္ ခြင့္ျပဳထား သလိုမ်ဳိး ျဖစ္ေနေတာ့သာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာ၀န္ အသင္းမွလည္း အမည္ခံ ဖမ္းဖို႔ခက္ေနတာလည္း ပါ၀င္ေနမွာပါ။ ခက္တာက ယင္းအႏွီဆရာ၀န္မ်ားက မေၾကာက္မရြံ႕ နာမည္ခံ ေပးေနရတာလဲ။

ပကတိ အေျခအေနကုိ သံုးသပ္ၿပီး သကာလ ဒီလိုေဆးခန္းမ်ဳိး အေရးယူေပးသင့္ပါၿပီ။ ႏုိင္ငံေတာ္ အေနျဖင့္ “ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ဒီမိုကေရစီ စနစ္သုိ႔” သြားေရာက္ရာတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ အပုပ္နံ႔ ထြက္ သည့္ ေဆးခန္းေဆး႐ုံမ်ား ရွိေနျခင္းက လံုး၀သင့္ေတာ္မႈ မရွိပါ။ ဒီ့ထက္ ဆုိးရြားစြာ ကုိယ္၀န္ ဖ်က္ေပးျခင္း၊ လိင္အဂၤါ ခဲြစိတ္ ျဖတ္ေတာက္ျပဳျပင္ေပးျခင္းမ်ား တရား၀င္ လုပ္လာၾကလွ်င္ မခက္ ၿပီေလာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆရာ၀န္မ်ား အသင္းႏွင့္ ေဆးေကာင္စီတုိ႔ ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစား လုပ္ေဆာင္သင့္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

“ငါးခံုးမ တစ္ေကာင္ေၾကာင့္ တစ္ေလွလံုးပုပ္” မခံရေအာင္၊ ယေန႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေနာင္အေရး ႀကိဳေတြးျမင္ျခင္းအားျဖင့္ အႏွီေဆးခန္းမ်ား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အေရးယူ ေပးသင့္ပါတယ္။ အဖဲြ႕ တစ္ဖဲြ႕ႏွင့္ မလံုေလာက္ရင္ ႏွစ္္ဖဲြ႕ သံုးဖဲြ႕ေပါင္းၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေဆးေကာင္စီ၊ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ရြာအုိးအိမ္၊ ျမဴနီစီပယ္ အဖဲြ႕ စသျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္လွပါၿပီ။ အခုိက္အတန္႔ ေျဖရွင္းသလိုမ်ဳိး မဟုတ္ဘဲ တစ္သက္လံုး ေနာင္ၾကဥ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုပါတယ္။

မီဒီယာမ်ားကလည္း ယင္းေဆးခန္းမ်ား အေရးယူေပးျခင္း မရွိလို႔ ေဇာင္းေပးေရးသားေနၾကတာလည္း မ်ားပါၿပီ။ ျပည္သူေတြကလည္း အေရးယူေပးမႈ အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကပါတယ္။ ယေန႔ထိ တ႐ုတ္ေဆးခန္းမ်ားကလည္း ေျပာင္က်က် ဖြင့္လွစ္ေၾကာ္ျငာ ကုသေပးေနဆဲ၊ ၀င္လာတဲ့ လူနာမ်ားအား ႐ုိက္စား ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ၊ ၀င္ေငြမ်ား ၀င္လာမစဲ တသဲသဲျဖစ္ဆဲပင္ ျဖစ္တယ္။

“ခြင့္ျပဳခ်က္ မရွိဘဲ ေဆးခန္း ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ ေဆးခန္းမ်ား စစ္ေဆး အေရးယူျခင္းမ်ားကုိ စစ္ေဆး အေရးယူရန္ သက္ဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ က်န္းမာေရးမွဴး၊ ခ႐ုိင္ က်န္းမာေရးမွဴးမ်ား ၫႊန္ၾကားထားၿပီး အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာနကုိလည္း တရားမ၀င္ ေဆးခန္းမ်ားကုိ စစ္ေဆး အေရးယူ ခုိင္းထားေၾကာင္း” ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္က ေျဖၾကား႐ုံျဖင့္ ယင္းေဆးခန္းမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူတစ္ဦး အေနျဖင့္ ပါ၀င္ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပသြားဖို႔ လိုပါေၾကာင္း ထပ္ေတာင္းဆုိပါရေစ။
ေဒါက္တာ ထူးျပည့္စံုသွ်င္
Tomorrow

0 comments:

Post a Comment