Thursday, June 12, 2014

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးထြက္ေပါက္

Thursday, June 12, 2014
လြတ္လပ္ေရးသက္တမ္္း ၆၆ ႏွစ္ ေက်ာ္ကာလတြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒမရိွေသာ ၃၅ ႏွစ္ေက်ာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလကို ျဖတ္ သန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ ၌ ေအာက္တန္း၊ ေနာက္တန္းအက် ဆံုးျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ျပည္သူလူထု၏ တင္းျပည့္က်ပ္ျပည့္တုိက္ ႐ိုက္ ေရြးခ်ယ္မႈ၊ ကိုယ္စားျပဳမႈတို႔ႏွင့္ အတူ ျပည္သူဗဟိုျပဳ၊ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တရားစီရင္ေရးတုိ႔ကို စနစ္တက်ပံုေဖာ္ႏိုင္ၿပီး ျပည္သူ လူထုကို ဆင္းရဲတြင္းမွဆြဲထုတ္ ႏိုင္ေရးတြင္ အေျခခံဥပေဒသည္ အခရာက် သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု၏ ႏိုင္ငံေရးထြက္ ေပါက္စစ္စစ္သည္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးပင္ျဖစ္ သည္။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပြင့္လင္းလူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔ဇာတ္ စီး ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ၊ ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရး လူထုအေျချပဳ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ထြက္ေပါက္ပိတ္ႏုိင္ငံေရးဟု အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားက အမည္တပ္ၾကသည္။ ျပည္သူ၏ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ေသာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို ထြက္ေပါက္ပိတ္ႏုိင္ငံေရးဟုဆိုလွ်င္ ရယ္ ဖြယ္သာျဖစ္လိမ့္မည္။ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူ႔အက်ိဳးကိုေရွး႐ႈၿပီး သူႏုိင္၊ကိုယ္ႏုိင္ သေဘာေဆာင္ေသာ ႏုိင္ ငံေရးတုိ႔သည္ ထြက္ေပါက္ပိတ္႐ိုးထံုးစံမရွိေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အဆိုျပဳခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံေရး မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးကို အစိုးရအေနျဖင့္ တံုဏိႇဘာေဝတုံ႔ျပန္ျခင္းသည္က အကယ္စင္ စစ္ႏုိင္ငံေရးထြက္ေပါက္ပိတ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ျပဳႏိုင္သည္။

ပါတီစံုဒီမိုကေရစီလမ္းေပၚ တြင္ စစ္အာဏာသိမ္းယူျခင္း သည္လည္း ထြက္ေပါက္ပိတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ျပည္သူလူထုကို ေလွာင္ပိတ္လုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္၊ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာသိမ္း မႈမ်ားအလြန္ အစိုးရမ်ားလက္ ထက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးထြက္ေပါက္ ပိတ္ခဲ့သည္မွာ မ်က္ဝါးထင္ထင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေရးတြင္ ထြက္ေပါက္ပိတ္ သည္ဟုမရွိ။ စစ္အာ ဏာရွင္အပါ အဝင္ အာဏာရွင္စနစ္တြင္သာ ထြက္ေပါက္ပိတ္၊ တစ္ဖက္ပိတ္၊ တစ္လမ္းေမာင္း ႏိုင္ငံေရး မ်ား ထြန္းကားခဲ့သည္ကို ျမန္မာတတ္ သိပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထု သည္ ဘဝေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ရင္းႏွီး လ်က္ နားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ ၾကရသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို တျဖည္းျဖည္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ ဆႏၵရွိေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ခုန္ပ်ံ ေက်ာ္ လႊားေျပာင္းလဲရန္ ဆႏၵရွိ ေသာ အမ်ိဳးသားဒီိမိုကေရစီအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္တို႔အၾကား ရင္ၾကားေစ့ေရး သည္ ကမ္းမျမင္၊ လမ္းမျမင္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား က မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ ေဒၚစု ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္သည္ တပ္မေတာ္ အေပၚ ဖိအားေပးလြန္းသည္ဟုပင္ ေကာက္ခ်က္ျပဳၾကသည္။ တပ္ မေတာ္အေနျဖင့္ တျဖည္းျဖည္း ေျဖေလွ်ာ့လာႏုိင္ၿပီး ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ၿပီးမွ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို လိုလားသည့္သေဘာမ်ားကိုလည္း သတိျပဳမိသည္။

သမၼတ၊ လႊႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မ်ား၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တုိ႔ သည္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္)ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္ဆင္သင့္ ေၾကာင္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ သေဘာတူၿပီးျဖစ္သည္။ ျပင္ဆင္မႈအတိမ္ အနက္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအေပၚတြင္ အျမင္သေဘာ ထား မတူညီ ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ အေျခခံ ဥပေဒကို လႊတ္ ေတာ္လမ္းေၾကာင္းမွျပင္ဆင္မည့္ ႏိုင္ငံေရးအတိုက္အခံမ်ားကို ထိပ္တုိက္ေတြ႕လိုသူမ်ား ဟု တံဆိပ္ ကပ္မည္ဆုိလွ်င္ မတရားလြန္းရာ က်မည္ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကိုေဖာ္ ေဆာင္ၿပီးမွ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္သင့္ သည္ဟု အာ ဏာပိုင္ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ား၏ စဥ္း စားခ်က္သည္ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္ ၿပီး အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခနည္းပါး သည္။ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးတို႔ သည္ ကုိင္းကြၽန္းမီ၊ ကြၽန္းကိုင္းမီေနသည့္အေလ်ာက္ တစ္ခုၿပီးမွတစ္ခုလုပ္ျခင္းထက္ ၿပိဳင္တူ၊ ေျခလွမ္း တူေဖာ္ေဆာင္ ႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

အထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္တြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနေသာ အသည္းအသန္လူနာကို တစ္ခုၿပီးမွတစ္ခု ကုသမည္ဟု ဆံုးျဖတ္၍မရသည့္ နည္းတူ၊ ႏုိင္ငံေရးအထူးၾကပ္မတ္ကုသေဆာင္တြင္ ႏိုင္ငံေရး‘ကိုမာ’ ရေနသည္ဟုဆုိႏုိင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကို ၿပိဳင္တူတြန္းႏုိင္မွ သာ သိသာျမင္သာေသာအေရြ႕မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ႏုိင္ငံေရး‘ကိုမာ’သည္ ဆုိးသထက္ဆုိးကာ တုိင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူကို အက်ိဳးနည္းေစႏုိင္သည္ကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္သင့္ပါ။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းပြင့္တုိ႔ သည္ ပုဒ္မ ၄၃၆ ကို အဓိကျပင္ ဆင္ႏုိင္ ရန္ ျပည္သူလူထုေထာက္ ခံမႈရရွိေရး စည္း႐ံုးေဆာ္ဩသည္။ ေဒၚစု၊ ဒီခ်ဳပ္၊ ၈၈ ၿငိမ္းပြင့္ႏွင့္ ဒီမို ကရက္တစ္ အစုအဖြဲ႕မ်ားတုိ႔ကို ခုန္ပ်ံေက်ာ္လႊားအစုအဖြဲ႕မ်ား၊ တျဖည္းျဖည္းေျပာင္းလဲရန္ ဆႏၵ မရွိသူမ်ားဟု တစ္ဖက္ သတ္ အမည္တပ္စြပ္စြဲႏုိင္သည္။ ဖြဲ႕စည္း ပံုျပင္ဆင္ေရး လူထုအေျချပဳ လႈပ္ရွားမႈသည္လူထုေထာက္ ခံမႈ ႏွင့္ ႏိုးၾကားမႈကို မွတ္ေက်ာက္တင္ ႏိုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈသာျဖစ္ၿပီး ဖိအားေပးျခင္းမဟုတ္သည္မွာ သိသာျမင္သာသည္။

ပုဒ္မ ၄၃၆ ျပင္ဆင္ေရးလႈပ္ ရွားမႈမ်ားသည္ ေဒၚစုႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ အက်ိဳးအတြက္သာျဖစ္ၿပီး တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏အက်ိဳး အတြက္ ျမင့္ျမင့္မားမားမေမွ်ာ္ မွန္းႏုိင္ဟု အာဏာပိုင္ႏွင့္နီးစပ္သူတုိ႔က အသံျပဳၾက သည္။ ေဒၚစု၊ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားပါတီမ်ား အၾကား ထုိးခြဲျခင္းျဖစ္သည့္နည္း တူ အာဏာပိုင္မ်ားက တုိင္းရင္း သားမ်ားကို တစ္ဖက္လွည့္ျဖင့္ ရန္တုိက္ကာ မိမိဘက္ပါေအာင္ ဆြဲေဆာင္ယူမည့္သေဘာထားရွိ သည္။ ေဒၚစုႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီတုိ႔ သည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို သေဘာတူၿပီးျဖစ္သည့္ အ ေလ်ာက္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုင္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္၊ တန္းတူရည္တူခြင့္ႏွင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးႏုိင္ခြင့္တုိ႔ အက်ံဳးဝင္ေသာ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို အေလးထားၾက မည္ျဖစ္သည္။

အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အားၿပိဳင္မႈမ်ား ကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ အာဏာ ပိုင္ႏွင့္ ဒီခ်ဳပ္အၾကားထိပ္တုိက္ ေတြ႕မႈမ်ားအထိ ျဖစ္လာႏုိင္သည္ ဟု ႏွပ္ေၾကာင္းေပးေနသူမ်ားတြင္ အာဏာ ပိုင္ႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားသည္ ေရွ႕တန္းမွျဖစ္သည္။ ဒီခ်ဳပ္ႏွင့္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ၿငိမ္းပြင့္သည္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရးလႈပ္ရွားမႈႏွင့္အတူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ေရး ကို ေဇာင္းေပးလုပ္ေဆာင္ ေနၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ခံစား ခ်က္မ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားသည့္ အသြင္ ဇာတ္႐ုပ္ဆင္ကာ လက္ရွိ သမၼတ၏ ဒုတိယသက္တမ္းအတြက္ ဇာတ္ၫႊန္းေရးေနျခင္းမွာ လည္း ႏုိင္ငံေရးအရ အက်ည္း တန္လြန္းလွသည္ဟု သံုးသပ္ႏုိင္ သည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ ေရးသည္ ႏုိင္ငံေရးထြက္ေပါက္ စစ္စစ္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူအမ်ားစု ကိုယ္စားျပဳမည့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကို ေက်ာခိုင္းျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးထြက္ေပါက္ ပိတ္ ျခင္းျဖစ္သည္။ တုိင္းျပည္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုအက်ိဳးအတြက္ မ်က္ႏွာစံုညီႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မ်ား မက်င္းပႏိုင္ျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ ေရး ထြက္ေပါက္ ပိတ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ၏ တန္းတူရည္တူသာတူညီမွ် အခြင့္အေရးမ်ားကို မ်က္ကြယ္ျပဳ ျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေရးထြက္ေပါက္ ပိတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးထြက္ေပါက္ပိတ္ျခင္း တံခါးမ်ားကိုဖြင့္ႏုိင္မည့္ ေသာ့ ခ်က္ျဖစ္ေသာ အေျခခံဥပေဒျပင္ ဆင္ေရး၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ ပုဒ္မ (၄၃၆) ျပင္ဆင္ေရးကို မတိမ္း မေစာင္း ဗိန္းေဗာင္းတုိက္ေဖာ္ ေဆာင္သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္း ေဆာ္ဩလုိက္ရပါသည္။
ေဒါက္တာ ရန္မ်ဳိးသိမ္း
7Day Daily

0 comments:

Post a Comment