Thursday, January 23, 2014

ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္သူတစ္ဦး သို႔မဟုတ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လွႈိင္

ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္ သူတို႔၏စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ႀကီး မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ ရွိၾကသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ရာစုႏွစ္ဝက္ေက်ာ္မၽွ စစ္တပ္က ျမန္မာနိုင္ငံအား အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီကမွ နိုင္ငံေရး အေပၚ လုံးဝဥႆုံထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား အား လက္ လႊတ္ေပး လိုက္သည္ကို စဥ္းစားသုံးသပ္ၾကည့္လၽွင္ ယင္းမွာ အက်ိဳး အေၾကာင္းခိုင္လုံလွေသာ အေလ့အထတစ္ခု ျဖစ္ဖြယ္နိုင္ ေပသည္။ ယေန႔အထိပင္ သုံးႏွစ္ၾကာ ၿပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မ်ားလုပ္ခဲ့သည့္တိုင္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားမွာ သူတို႔ သာ ျဖစ္ေနေပေသးသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္အပတ္က တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီး ခ်ဳပ္(ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး) မင္းေအာင္လွိုင္၏ မိန႔္ခြန္းအေသး စိတ္ကို အပတ္စဥ္ထုတ္စာေ စာင္တစ္ခု က ေဖာ္ျပထုတ္ေဝ လိုက္သည့္အခါ လူေတြထိုင္ၿပီးေစာင့္ၾကည့္ေန ၾကျခင္း ကို အျပစ္တင္ရန္ ခက္လွေပလိမ့္မည္။

သူ၏မိန႔္ခြန္းတြင္ စစ္တပ္သည္ မည္သူ ကိုမၽွမေၾကာက္ဟု အျခားအေၾကာင္း အရာမ်ားႏွင့္အတူ သူက ေၾကညာခဲ့သည္။ တစ္စုံတစ္ဦးကမ်ား အကယ္၍ ထိုသတင္းစကားမရခဲ့လၽွင္ သူကယခုလိုထပ္ေျပာ ပါသည္။ “ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ သည္ အၿငိမ္းစားဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊခ်မွတ္ ခဲ့ေသာမူဝါဒမ်ားကို အျမဲ လိုက္နာမည္”ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။ (ဦး)သန္းေရႊသည္ ျမန္မာနိုင္ငံအား ၁၉၉၂ မွ ၂၀၁၁ အထိအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရေခါင္းေဆာင္ မဟုတ္ပါလား။

သူသည္ ထိုအမွာစကားမ်ားကို နိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္တြင္ျပဳလုပ္သည့္ အ ရာရွိမ်ားႏွင့္ တံခါးပိတ္အစည္း အေဝး တြင္ ေျပာၾကားခဲ့ဟန္တူပါသည္။ ထို သတင္းကို အစိုးရသတင္းစာမ်ားက ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။ ထိုေျပာၾကား ခ်က္မ်ားတြင္ နိုင္ငံ၌ဆယ္စုႏွစ္မ်ားၾကာ ကပ္ဆိုးဆိုက္ေနသည့္ တအုံေႏြးေႏြး တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခပ္စြာစြာ မွတ္ခ်က္မ်ား စြာလည္းပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္(မႉး)ႀကီးက ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ ကိုယ္ ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အရင္းအျမစ္မၽွေဝေရးမ်ားအား တိုက္ပြဲဝင္ေနသည့္ တိုင္း ရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား အား ျမန္မာနိုင္ငံ၏ႏွစ္ ရွည္ၾကာ ျပည္တြင္း စစ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အျပစ္တင္ခဲ့သည္မ်ားလည္း ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ုပ္ျကီး၏ထိုေျပာျကားခ်က္မ်ားကသာ လူေတြကို သတိျပုဆြဲေဆာင္ နိုင္ခဲ့ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္သံုး ပတ္ခန္႔ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္က ထုတ္ေဝေသာ ေျကးမံုသတင္းစာတြင္ တပ္ခ်ုပ္ႀကီး၏လတ္တေလာ လႈပ္ရွား မႈမ်ားကို မ်က္နွာဖံုးအျပည့္သာမက သီးျခားစာမ်က္နွာေလးမ်က္နွာပါေပးကာ ေဖာ္ျပခဲ့ရာ စာဖတ္သူမ်ား အား အံ့အားတသင့္ျဖစ္သြားေစခဲ့ေသးသည္။ စစ္တပ္ကအာဏာကို သိသိသာသာဆက္လက္ကိုင္စြဲေန ဆဲျဖစ္သည့္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံတြင္ ဗိုလ္ခ်ုပ္ ျကီးမ်ား အား ျမွောက္ပင့္ေရးသားမႈမ်ားမွာ အထူးအဆန္းေတာ့ မဟုတ္လွပါ။သို့ေသာ္ ေနာက္ဆံုးေရးသားထုတ္ေဝမႈေတြကေတာ့ အာရံုကို ဒက္ထိစိုက္မိ သြားေစပါသည္။ အဘယ္ေျကာင့္ဆိုေသာ္ ယင္းတို့မွာ လူေတြသိေအာင္ တမင္တကာေပး ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္ မ်ား ျဖစ္နိုင္ေျခရွိေသာေျကာင့္ျဖစ္ ပါသည္။

ထိုသတင္းစာတြင္ တစ္မ်က္နွာအျပည့္ေရးထားေသာ သတင္းမ်ားထဲ တြင္ တပ္မေတာ္စစ္တကၠသိုလ္ သင္တန္းဆင္းပြဲတက္ေသာ ဗိုလ္ခ်ုပ္မႉးျကီး ပံုနွင့္အတူ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဗိုလ္ခ်ုပ္မႉးျကီး၏အမွာစကားတြင္ သူက “နိုင္ငံ ေတာ္လံုျခံုေရး ကိုေဆာင္ရြက္ရာမွာ သမားရိုးက်မဟုတ္တဲ့ အေရးယူေဆာင္ ရြက္မႈေတြေရာ၊ သမားရိုးက်အတိုင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေတြကိုပါ လုပ္ ေဆာင္သင့္တယ္” ဟုေျပာျကားခဲ့သည္။ သူကသမားရိုးက်မဟုတ္ေသာအေရး ယူေဆာင္ရြက္မႈ နွင့္ပတ္သက္ျပီး အနက္ဖြင့္ေျပာဆိုရာတြင္ လူသားလံုျခံုေရး အေတြးအေခၚအယူအဆကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိရွင္းျပေျပာဆိုသြား ခဲ့သည္။ လူသားလံုျခံုေရးတြင္ စီးပြားေရး၊အစားအေသာက္ လံုျခံုစိတ္ခ်ရေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး၊ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ပုဂၢိုလ္ေရးလံုျခံုမႈ နွင့္ နိုင္ငံေတာ္လံုျခံုေရးမ်ားပါဝင္ေျကာင္း သူကေျပာခဲ့သည္။ အထိမိဆံုးအ ခ်က္မွာ စစ္တပ္အာဏာပိုင္ျကီးက လူသားလံုျခံုေရးဆိုသည့္ေဝါဟာရအား အဂၤႅိပ္ လိုသံုးနႈန္း သြား ခဲ့ျခင္းပဲျဖစ္သည္။ ဘာေတြျဖစ္ေနျပီလဲ။ ဒီစာေျကာင္း ေတြဖတ္ျပီး အသံုးတည့္စရာဘာေတြသိနိုင္ မလဲ။ (ဗိုလ္ခ်ုပ္မႉးျကီး)မင္းေအာင္ လွိုင္၏မိန့္ခြန္းမွ အနည္းဆံုးေတာ့ အေရးျကီးေကာက္ခ်က္နွစ္ခ်က္ဆြဲနိုင္ ပါသည္။ ပထမ အခ်က္ မွာ စစ္တပ္ဆိုင္ရာအယူဝါဒတည္ေဆာက္မႈတြင္ အေရး ပါလွေသာ အေရႊ႕ တစ္ခုရွိေနျခင္းကိုညွြန္းဆိုျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ခု မွာ တပ္မေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈဟန္ပန္ (စတိုင္) ျကီးမားစြာေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚ ေနျခင္း ျဖစ္ သည္။ ဒုတိယအခ်က္မွာ တပ္ခ်ုပ္သည္ လာမည့္ ၂၀၁၅ တြင္ က်င္းပရန္ရွိသည့္ အမ်ိုးသားေရြးေကာက္ပြဲ၌သမၼတအျဖစ္ နိုင္ငံေရးထဲဝင္ လာဖြယ္ရွိေနသည္ဆိုျခင္းကို သူ့မိန့္ခြန္းက သိသာထင္ရွားလွစြာျပဆိုေနျခင္း ပဲျဖစ္ေလသည္။

၁၉၈၈ ခုနွစ္ စစ္တပ္ကအာဏာသိမ္းျပီးကတည္းက လြန္ခဲ့ေသာနွစ္ေပါင္း ၂၅ နွစ္အတြင္း တပ္မေတာ္ (စစ္တပ္)သည္ အမ်ိုးသားလမ္းစဉ္သံုးရပ္ (ဒို့ တာဝန္အေရးသံုးပါး)ကိုအေျခခံေသာ သေဘာတရားကို က်င့္သံုးလိုက္နာခဲ့ သည္။ ယင္းတို့မွာ ျပည္ေထာင္စုမျပိုကြဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ မႈမၿပိဳ ကြဲေရးနွင့္ အခ်ုပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးတို့ျဖစ္ျကသည္။ ထိုသေဘာ တရားမ်ားကိုအေျခခံကာ တပ္မေတာ္သည္ လံုးဝဥႆံုအမ်ိုးသားကာ ကြယ္ေရး အယူဝါဒကိုတည္ေဆာက္ခဲ့ျကသည္။ ယင္းတို႔ အထဲတြင္ ၂၀ဝ၈ ခုနွစ္ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒလည္းပါဝင္သည္။ ယင္းသည္ တပ္မေတာ္သမိုင္း တြင္ တတိယအဆင့္အယူဝါဒတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တပ္မေတာ္သည္ ၁၉၅၀ ျပည့္နွစ္တြင္ ပထမအယူဝါဒနွင့္ ၁၉၅၈ တြင္ ဒုတိယအယူဝါဒကိုတည္ေဆာက္ ခဲ့သည္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္တခ်ို့ ေျပာင္းလဲမႈျပုစဉ္မွာပင္ သေဘာတရားေရးအစီအစဉ္တြင္ နိုင္ငံေတာ္လံုျခံုေရး ဗဟိုျပုသည့္ အခ်က္သံုးခ်က္အားလံုးကို ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္သည္ ထိုဝါဒသေဘာတရားကို အလြန္ေလးနက္စြာပင္ခံယူက်င့္ သံုးခဲ့သည္ကို အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက ျပသေနေပသည္။

အဆိုပါဝါဒေရးရာလမ္းညွြန္ခ်က္မ်ားအား ျပည္သူလူထုအေပၚ လွ်ို့ဝွက္ ထားေသာ္လည္း (၁၉၉၀ ျပည့္ လြန္နွစ္မ်ားအထိ) စစ္တပ္သည္ တပ္နွင့္အ ရပ္ဆက္ဆံေရးနွင့္ အရပ္သားနိုင္ငံေရးမ်ားတြင္ၾကား ဝင္ေရးမ်ားတြင္ ယင္းတို႔ကို အသံုးျပဳခဲ့ သည္။ ၁၉၅၀ ျပည့္လြန္နွစ္မ်ားတြင္ ဝါဒေရးရာတည္ေဆာက္ သည့္အခါ ဥပမာအားျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ သူ၏အခန္းက႑ဍကို ကာကြယ္ ေရးမွ ျပည္သူ့အုပ္ခ်ုပ္ေရးနွင့္ စီးပြားေရးအထိ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့သည္။ ထို့ေနာက္ တပ္မေတာ္သည္ ထိုသေဘာ တရားေရးမ်ားကို လက္ေတြ႕ ဆက္လက္က်င့္သံုး ခဲ့ျကသည္။ ၁၉၅၈ မွစကာ နွစ္နွစ္ျကာ နိုင္ငံအာဏာကိုရယူခဲ့ျပီး ၁၉၅၀ ျပည့္ လြန္ေနွာင္းပိုင္းတြင္ စစ္တပ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

စစ္တပ္သည္ နိုင္ငံေတာ္လံုျခံုေရးအမည္နာမတပ္ကာ ၁၉၅၈၊ ၁၉၆၂ နွင့္ ၁၉၈၈ တို့တြင္ အာဏာသိမ္းခဲ့ သည္။ ဆက္လက္ဆက္ခံျကေသာ စစ္အစိုးရမ်ားက စီးပြားေရးတြင္ ျပည္တြင္းဖူလံုမႈနွင့္နိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒတြင္ မိမိကိုယ္ မိမိ အထီးက်န္ေစမႈတို့အက်ိုးအေျကာင္းျပသနိုင္ရန္ အဆိုပါသေဘာတရား ေရး ရာမ်ားကိုပဲ ဆက္လက္ကိုင္စြဲခဲ့ျကသည္။ ပညာေရး၊ စီးပြားေရးနွင့္ က်န္း မာေရးအသံုးစရိတ္မ်ားေနရာတြင္ စစ္အသံုးစရိတ္ကိုတိုးခ်ဲ့ခဲ့ျခင္းမ်ားကို တရား ဝင္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ သူတို့က နိုင္ငံေတာ္လံုျခံုေရးဆိုသည္ကို အေျကာင္းျပ ခဲ့ျကသည္။

စစ္တပ္သည္ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား၊ ဆည္မ်ားနွင့္ ေတာနက္ျကီးထဲတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္အသစ္ကိုပင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ကြ်န္မ၏ပညာေရးသင္တန္းအတြက္ ကြ်န္မအင္တာဗ်ဴးခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ျပည္သူလူထု တြင္ ဒီမိုကေရစီနွင့္လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည့္မတူျခား နားေသာ ဦးစား ေပးအစီအစဉ္မ်ားရွိေနျကသည္ဆိုျခင္းကို ရွင္းလင္းစြာသတိျပုမိျကလင့္ကစား နိုင္ငံေတာ္ လံုၿခံဳေရးက ထိပ္တန္းအေရးျကီးလွေျကာင္း အေလးေပးေျပာဆို ခဲ့ျကသည္။  အျမင္တိမ္သူမ်ား၊ ေပၚျပဴ လစ္မ်ားဟူေသာအျမင္ကို စစ္တပ္အဖြဲ႕ ဝင္မ်ားက ပယ္ခ်ခဲ့ျကသည္။

သမိုင္းနွင့္ဆက္စပ္စဉ္းစားလွ်င္ လူသားလံုျခံုေရးဆိုသည့္အေပၚ (ဗိုလ္ ခ်ုပ္မႉးျကီး) မင္းေအာင္လိႈင္က ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာေထြးေပြ႕လိုက္ျခင္းမွာ သူတို့သည္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားမွ သိသာစြာခြဲထြက္ လာျခင္းကိုညႊန္းဆိုေန ျခင္းျဖစ္သည္။ သူ၏ေျကညာေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ေလးေလးနက္နက္သာ ခံယူျကည့္ပါ က စစ္တပ္သည္  သူတို့ကိုယ္သူတို့ ဒီမိုကေရစီနွင့္ လူမႈေစာင့္ေရွာက္ေရးတို့ အတြက္ အကာအကြယ္ေပးသူအျဖစ္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ျခင္းျဖင့္ ျပည္သူတို႔၏ အသည္းနွလံုးနွင့္ စိတ္မ်ား အေပၚရယူဖို့ျကိုးပမ္းလာမႈအျဖစ္ ယင္းတို့က ညွြန္ျပေနေပသည္။

တပ္ခ်ုပ္အေနနွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရြးခံနိုင္ဖြယ္ေရာဘယ္လိုရွိပါသနည္း။ စစ္တပ္တြင္းရွိ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားစြာ၏ အဆိုအရ ထိုနွစ္တြင္ သက္ျပည့္ပင္စင္ယူရမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္ လိႈင္သည္ သမၼတဝင္ေရြးခံရန္ တိတ္တဆိတ္ျပင္ဆင္ေနသည္ဟုသိရသည္။ စစ္တပ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္တခ်ိဳ႕ကလည္း ၂၀၁၅ တြင္ စစ္တပ္က သူ့အား သမၼတ ေလာင္းအျဖစ္အဆိုျပဳလိမ့္မည္ ဟု ေျပာဆိုခဲ့ျကသည္။

ယခုကိစၥတြင္ လူသားလံုျခံုေရးဆိုသည့္သူ၏ အာစလွ်ာစသည္ ျပည္သူ တို့၏ ျပင္းျပေသာဆနၵနွင့္အတူ ဟိန္းျမည္လာလိမ့္မည္။ ရွင္းလင္းျပတ္သား ေသာ နိုင္ငံေရးအျမင္နွင့္အတူ သူ့ကိုယ္သူ နိုင္ငံေခါင္းေဆာင္ (စတိတ္မင္း) အျဖစ္ ျပသနိုင္လိမ့္မည္။ လက္ရွိသမၼတဦးသိန္းစိန္၊ ပါလီမန္(လႊတ္ေတာ္)ဥကၠ႒ဌ သူရဦးေရႊမန္း၊ အတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ တို႔အပါအဝင္ တျခားေသာအင္အားျပင္း ထန္လွသည့္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္မ်ားအေပၚ သူ့အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာအျမတ္ထုတ္နိုင္စြမ္းေပလိမ့္မည္။

လာမည့္လမ်ားအတြင္း ဗိုလ္ခ်ုပ္မႉးျကီးမင္းေအာင္လွိုင္အေနျဖင့္ ဘာေတြ လုပ္မည္ကို ျမန္မာ့နိုင္ ငံေရးေစာင့္ျကည့္သူမ်ားက အနီးကပ္အာရံုစိုက္ေလ့လာ ျကည့္ရႈေနျကမည္မွာ အေတာ့္ကိုေသ ခ်ာသေလာက္ရွိေနျပီျဖစ္ပါသည္။

ဇန္နဝါရီ ၁၅ရက္ထုတ္   Foreign Policy  အြန္လိုင္းစာမ်က္နွာတြင္  Su Mon Thazin Aung  ေရးသားသည့္  The Man to Watch သံုးသပ္ခ်က္ ေဆာင္းပါးကို ျမန္မာဘာသာ သို႕ဆီေလ်ာ္ေအာင္ျပန္ဆိုပါသည္။
ညီလတ္
Yangon Media Group