Monday, December 2, 2013

ထုိင္းႏုိင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းအေပၚသက္ေရာက္မႈ ေျပာႏုိင္ေသး

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ အစိုးရအိမ္ေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္ကို သိမ္းပိုက္ရန္ႀကိဳးစားစဥ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ဆက္လက္တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူမ်ားက ေက်ာက္ခဲမ်ားျဖင့္ ပစ္ေပါက္ေနၾကသည္ကို ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပံု - အီးပီေအ
Tuesday, December 3, 2013
ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ ႏုတ္ထြက္ေပးေရး ဆႏၵျပလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ ထား၀ယ္ေရနက္အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ား ထိခုိက္ႏုိင္မည္လားဆုိသည္ကုိ ေျပာ၍မရေသးေၾကာင္း ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေဆာက္ေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒အလုပ္သမား၊ အလုပ္အကိုင္ ႏွင့္ လူမႈဖူလုံေရး၀န္ႀကီးဌာန ၀န္ႀကီးဦးေအးျမင့္က ေျပာသည္။

““ထိခိုိက္မလားဆုိတာ လတ္တေလာအေျခအေနအရ ဘာမွေျပာလုိ႔မရေသးဘူး။ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ စီးပြားေရးက သပ္သပ္စီပါ””ဟု ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ 7Day Daily ၏ ေမးျမန္းမႈကုိေျဖၾကား သည္။

ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနစဥ္ကာလအတြင္း ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ားကို  ယခင္ အီတာလ်ံထုိင္းကုမၸဏီတာ ၀န္ယူလုပ္ကုိင္ရာမွ ျမန္မာႏွင့္ထုိင္း အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းလုပ္ကိုိင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ယင္လပ္အစုိးရအဖြဲ႕ကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ ဆႏၵျပမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး လူေသဆုံးမႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

လက္ရွိတြင္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္သည္ ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံညိႇိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ လုိေသာ္လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမွာ ေအာင္ျမင္မႈမရွိဘဲ တင္းမာေနဆဲရွိေၾကာင္း ႏုိင္ငံတကာမီဒီ ယာမ်ားကေဖာ္ျပသည္။

ထုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ယင္လပ္သည္ ထား၀ယ္စီမံကိန္းကို အစုိးရအခ်င္းခ်င္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့စဥ္က အဆုိပါစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ဆုံးျဖတ္လုိက္ျခင္းသည္ ေငြေၾကးလုိအပ္ခ်က္မ်ားေနေသာ အီတာလ်ံ -ထုိင္းကုမၸဏီတြင္ ရွယ္ယာပါ၀င္ထားသည့့္ ၎၏ အစ္ကိုေတာ္စပ္သူ သက္ဆင္ကို ကူညီျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနသည့္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္ဆင္သည္ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အလြန္စိတ္အားထက္သန္သူျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ  ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို  အီတာလ်ံ-ထုိင္းကုမၸဏီ စတင္လုပ္ကုိင္ေနသည့္ သံုးႏွစ္တာကာလအတြင္း မၾကာခဏ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။
အီတာလ်ံထုိင္းကုမၸဏီတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းသက္ဆင္ ရွယ္ယာပါ၀င္သည္ဟု သတင္းမ်ားအေပၚ ကုမၸဏီဘက္က တု႔႔ံ ျပန္ေျဖၾကားခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေခ်။

အဆုိပါ စီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အီတာလ်ံထုိင္းကုမၸဏီက ၂၀၀၈ခုႏွစ္ တြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ သုံးႏွစ္တာကာလအတြင္း ေငြေၾကးလုိ အပ္ခ်က္ေၾကာင့္ အီတာလ်ံတုိင္းကုမၸဏီသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတည္ေဆာက္သူအျဖစ္မွ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ တြင္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ထား၀ယ္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ထုိင္းအစုိးရႏွင့္ျမန္မာအစုိးရတုိ႔ ႏုိ ၀င္ဘာ ၂၀ရက္ တြင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည္။ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္တြင္ မူလဖြံ႕ၿဖဳိးတည္ေဆာက္ သူအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ အီတာလ်ံထုိင္းကုမၸဏီသည္ ႏုိ၀င္ဘာ၂၁ရက္တြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားသည္။ ႏွစ္ႏုိင္ငံလက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ မူေဘာင္မ်ားအရ ထား၀ယ္အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ ဆက္စပ္စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ အီတာလ်ံထုိင္းကုမၸဏီသည္ အီတာလ်ံထုိင္း ကုမၸဏီ၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို တြက္ခ်က္စစ္ေဆးရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရက အႀကံေပးကုမၸဏီငွား ရမ္းရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္။ အႀကံေပးကုမၸဏီ ငွားရမ္းၿပီးပါက စီမံကိန္းကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရက သေဘာတူညီထားၾကသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္း၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏကို အီတာလ်ံထုိင္း တြက္ခ်က္ထားသည္မွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဆယ္ဘီလီယံေက်ာ္ ကုန္က်မည္ဟုခန္႔မွန္းခဲ့သည္။  စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ျမန္မာ အစုိးရႏွင့္  ထုိင္းအစုိးရတုိ႔ တြက္ခ်က္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး မၾကာမီထုတ္ျပန္မည္ဟု ျမန္မာအစုိးရဘက္က ဆုိသည္။
ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ထားေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္၏ စီမံကိန္းဧရိယာသည္ ၁၉၆ စတုရန္းကီလုိမီတာရွိၿပီး စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ ေက်းရြာေျခာက္ရြာ ပါ၀င္ၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ေျပာင္းေရႊ႕ရမည့္ေက်း ရြာမ်ားက ပိုင္ဆုိင္သည့္ေျမယာမ်ားႏွင့္ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္ရာတြင္  ေျမယာမ်ားပိုင္ဆုိင္ သူမ်ားကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ စုစုေပါင္း က်ပ္ေငြ ၃၄၀ ဘီလီယံ အသုံးျပဳမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။
7Day Daily