Monday, December 30, 2013

ဆႏၵျပမႈႀကီးမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႔

Thu, 01/01/1970
ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ ေသာ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၌ ဒီဇင္ဘာ လ (၂၂) ရက္ေန႔တြင္အစိုးရအား ဆန္႔က်င္ သည့္ လူထုဆႏၵျပပြဲႀကီး မ်ားျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ ထုိင္းႏိုင္ငံဘ ၏၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရင္လတ္ရွင္နာ၀ါထရာ သည္သူမအတြက္ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံ မႈခိုင္မာသည့္ေဒသျဖစ္ေသာႏိုင္ငံ၏ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသသို႔ခရီး ထြက္ခြာေနစဥ္အစိုးရအားဆန္႔က်င္ ဆႏၵျပသူမ်ားသည္သူမအား ႏႈတ္ထြက္ေပးရန္ သူမ၏ေနအိမ္  ပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္း ဆႏၵျပခဲ့ ၾကၿပီးဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္မ်ားက မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ၀န္ႀကီး ခ်ဳပ္ရင္လတ္ႏႈတ္ထြက္မေပးပါက လႏွင့္ခ်ီ၍က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ လူထုဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္သြားၾက မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾက သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္အေရာင္း အ၀ယ္စည္ကားရာေနရာမ်ားအပါ အ၀င္ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ တစ္ဒါဇင္မက လူစုခြဲ၍ဆႏၵျပ ခဲ့ၾကကာ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရင္လတ္ေန အိမ္တြင္ရွိမေနေသာ္လည္းလံုၿခံဳေရး တင္းၾကပ္ထားသည့္ၾကားမွသူမ၏ ေနအိမ္အားေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေသာဆႏၵျပသူမ်ားက ၀ိုင္းရံခဲ့ၾက သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရင္လတ္သည္ ဒီဇင္ဘာလ (၉) ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္အားဖ်က္သိမ္းခဲ့ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၂) ရက္ေန႔တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းေၾကညာခဲ့ကာထိုအခ်ိန္ မွစတင္၍ ႏိုင္ငံ၏ေျမာက္ ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားသို႔ခရီး ထြက္ခြာခဲ့သည္။ သူမ၏ခရီးစဥ္တြင္ ဖူထိုင္းပါတီအားေထာက္ခံ သူမ်ားကသူမအားလာေရာက္ေတြ႕ ဆံုးခဲ့ၾကၿပီး သူမအားေထာက္ခံ သည့္ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ေထာက္ ခံအားေပးခဲ့ၾကသည္။

သို႕ရာတြင္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လတ္သည္သူမႏွင့္ သူမ၏ အစ္ကိုျဖစ္သူ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္စင္တို႔ အားႏိုင္ငံေရးေလာက မွဖယ္ရွားလိုသည့္အတိုက္အခံမ်ား၏ သေကၤတျဖစ္ေသာ ခရာမႈတ္သံ မ်ားမွလည္း မလြတ္ေျမာက္ႏိုင္ ခဲ့ေပ။ အတိုက္အခံမ်ားအား သူမ သြားေရာက္ခဲ့ရာျပည္နယ္အားလံုး နီးပါးတြင္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့ရသည္။

ေနာင္းခိုင္တြင္သူမေန႔လည္စာ စားရန္သြားေရာက္ခ်ိန္၌ဆႏၵျပသူ (၇) ဦးခန္႔က ထိုင္းႏိုင္ငံအလံ မ်ားေ၀ွ႕ရမ္း ၍ ခရာမ်ားမႈတ္ၿပီး “ထြက္သြား၊ ထြက္သြား”ဟု ေအာ္ဟစ္ခါဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။ အူဒြန္သနီမွေနာင္းခိုင္သို႔ မီးရထား ျဖင့္ထြက္ခြာလာစဥ္တြင္လည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရင္လတ္သည္ သူမ၏ ေနအိမ္ရွိကင္မရာကြန္ယက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာအိုင္ပဒ္မွတဆင့္ ဆႏၵျပသူမ်ား၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ သူမက ဗန္ေကာက္တြင္ျဖစ္ပြားေနသည့္ လူထုဆႏ္ၵျပမႈမ်ားအတြက္စိုးရိမ္  မကင္းျဖစ္မိေၾကာင္း၀န္ခံခဲ့ၿပီး သူမ၏ ႐ံုး၀န္ထမ္းမ်ားအား သူမေနအိမ္တြင္မရွိေၾကာင္းဆႏ္ၵျပ သူမ်ားကိုေျပာၾကားရန္ သတင္း စာသားေပးပို႕ခဲ့သည္။

၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရင္လတ္သည္ သူမ၏ ခရီးစဥ္အတြင္းအမ်ားဆံုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္မွာ ေက်းရြာသူ ေက်းရြာ သားမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆံုျခင္း၊ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား အားဂါရ၀ျပဳၿပီးေကာင္းမႈကုသိုလ္ မ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေနာင္ဘြာလမ္ပူတြင္ ငါးလႊတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သူမ၏ေဘးတြင္ေထာက္ခံသူမ်ား ၀ိုင္းေနသည့္အခါတြင္ေပ်ာ္ရႊင္ ေနဟန္ရွိကာႏွစ္သစ္ကူးမတိုင္မီ ဘန္ေကာက္သို႔ျပန္လာမည့္ပံုမေပၚ ေပ။

တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ပင္အတိုက္ အခံပါတီကေဖေဖာ္၀ါရီလေရြးေကာက္ ပြဲအား ဖ်က္သိမ္းေပးေရးအတြက္ ဆႏၵျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဆံုးျဖတ္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ပီဒီအာရ္စီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဆူသက္သပ္စူဘန္က ဆႏ္ၵျပသူ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာအားဦးေဆာင္ ၍ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕၏အဓိကေနရာ ႀကီး (၅) ခုတြင္ စုေ၀းဆႏၵျပခဲ့ၾက သည္။

ဆူသက္သည္အျခားေသာ အဓိကလူထုလႈပ္ရွားဆႏ္ၵျပမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္သည့္ရပ္ဂ်္ဒမ္ႏြန္းလမ္းမွေ၀ါင္၀ီ ယန္ယိုင္သို႔လမ္းေလွ်ာက္၍ရင္လတ္ အစိုးရျဖဳတ္ခ်ေရးအတြက္သြန္ဘူရီ ဌာေနလူထုေထာက္ခံမႈရရွိေရး လႈပ္ရွားမႈအားလည္း ဦးေဆာင္ခဲ့ သည္။ထိုသို႔လမ္းေလွ်ာက္ခ်ီတက္ ရာတြင္ လမ္းေဘး၀ဲ/ယာ၌ ေထာက္ ခံသူလူအမ်ားစုၿပံဳကာဆႏ္ၵ ျပခ်ီတက္သူမ်ားအားႀကိဳဆိုခဲ့ ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ခရာမ်ားမႈတ္၍ အခ်ိဳ႕ကထိုင္း ႏိုင္ငံအလံမ်ားေ၀ွ႕ယမ္းကာအခ်ိဳ႕ ကလည္း အလွဴေငြေကာက္ခံရန္ အတြက္ အိတ္အမဲႀကီးတစ္လံုး အား သယ္ေဆာင္လာသည့္ဆူ သက္ထံသို႕အလွဴေငြမ်ားေပးအပ္ လွဴဒါန္းၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ၾကည့္႐ႈအားေပးသူမ်ားကလည္း ဆႏၵျပခ်ီတက္မႈတြင္ပါ၀င္ပူးေပါင္းခဲ့ ၾကသည္။  ဆူသက္ကလက္သီး လက္ေမာင္းတန္း၍ခ်ီတက္သူမ်ားအား ဦးေဆာင္ကာဆာသြန္တံတား အား ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီးကုမၸဏီတြင္ ဆႏၵျပ သူမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ဆက္လက္၍ ဆႏၵျပ ေနရာ (၄) ခုမွ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ျပန္သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ား၏အေရအတြက္ မွာေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ပိုမို မ်ားျပားေၾကာင္း၊ အစိုးရ ႏႈတ္ထြက္မေပး ပါက ေနာက္ထပ္ (၇)ရက္မွ (၁၀) ရက္အထိ လမ္း မမ်ားေပၚသို႔ပိုမို ထြက္ၿပီးပိတ္ဆို႔ ဆူသက္ကေျပာၾကား သည္။ ဆႏၵ ျပသူအမ်ားအျပားကလည္းဆူသက္ ကေနာက္ထပ္တစ္ႀကိမ္ေခၚယူလွ်င္ ႏွစ္သစ္ ကူးေနာက္ပိုင္းတြင္ပင္၎င္း တို႔ပါ၀င္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ႏွင့္ ရပ္မထား ႏိုင္ေၾကာင္း၊ အဆံုးတိုင္ပါ၀င္ ပူးေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာ   ၾကားၾကသည္။

ရတ္ခ်ာပရာေဆာင္တြင္ဆႏၵ ျပသူမ်ားသည္နံနက္ခင္းကပင္ စုေ၀းေနခဲ့ၾကၿပီးပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ ႐ုပ္ရွင္ သ႐ုပ္ေဆာင္မင္းသားႏွင့္ မင္းသမီးမ်ားအနက္ ေအာ္နာပါ ခရစ္ၥာဒီးေခၚမားလည္းအပါအ၀င္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဒီမိုကရက္တစ္အႀကံ ေပးအရာရွိခ်ဳပ္ခၽြန္လီးပိုင္က လည္း ပါတီဌာနခ်ဳပ္မွအေပါင္း အေဖာ္မ်ား အားဦးေဆာင္၍ဒီမိုကရီစီ အေဆာက္အဦဆႏၵျပေနရာသို႔ ခ်ီတက္လာခဲ့သည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားသည္ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕အားလႈပ္ရွား၍မရေအာင္ ပိတ္ဆို႕ထားခဲ့ၾကၿပီးအျငင္းပြားေန သည့္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ပါတီ မ်ားကစာရင္းသြင္း၍မရေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သႏ္ၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ထားခဲ့ၾကသည္။ ထိုဆႏ္ၵျပမႈမ်ားသည္အဓိက အတိုက္အခံပါတီျဖစ္သည့္ဒီမိုက ရက္တစ္ပါတီက ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရင္ လတ္ေၾကညာခဲ့သည့္ေဖေဖာ္၀ါရီ လ (၂)ရက္ေန႔ေရြးေကာက္ပြဲအား သပိတ္ေမွာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ ၏အႀကီးအကဲပါရာဒြန္ပတၱနာတာ ဘတ္ကအနည္းဆံုးလူေပါင္း တစ္သိန္းခြဲခန္႔သည္ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ႕အႏွံ႔အျပားတြင္စု႐ံုးခဲ့ၾက ေၾကာင္းေျပာၾကားေသာ္လည္း  ဆႏၵျပေခါင္းေဆာင္မ်ားက လူ အေရအတြက္မွာထိုထက္အဆ ေပါင္းမ်ားစြာမ်ားျပားေၾကာင္း ေျပာၾကား ၾကသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရင္လတ္ကမၿငိမ္မသက္ျဖစ္ေပၚေန မႈမ်ားပေပ်ာက္သြားေစရန္ႀကိဳးပမ္း ေသာ အေနႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲေခၚ ယူခဲ့ေသာ္လည္း ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ အေရးအခင္းမ်ားမွာ ပို၍ပို၍ နက္႐ိႈင္းလာေနသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားက ထိုင္း ႏိုင္ငံအား ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရင္လတ္ႏွင့္ ဒူဘိုင္းတြင္အေျခစိုက္ေနထိုင္သည့္ သူမ၏အစ္ကို၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္စင္တို႕၏အာဏာလႊမ္းမိုးမႈမွ လြတ္ေျမာက္ေစလိုသည္။ ၎တို႕ ၏အဆိုအရ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း သက္စင္သည္ျပည္ပမွေန၍အစိုးရ အားႀကိဳးကိုင္ေန ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္ဆႏ္ၵျပေခါင္းေဆာင္ဆူသက္ ကရင္လတ္ေခၚယူ သည့္ေရြးေကာက္ ပြဲသည္အျခားေသာသက္စင္ပူးေပါင္း အစိုးရအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သာျဖစ္လာမည္ ဟုဆိုကာေရြးေကာက္ပြဲေခၚယူျခင္း အားျငင္းပယ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္ သည္။

ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕၏ဒီမိုကေရစီ အေဆာက္အဦ၌ဆူသက္က မိန္႕ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္ကႏိုင္ငံ ေရးပါတီမ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရန္ လက္ခံမည့္ေနရာအား ဒီဇင္ဘာလ (၂၃)ရက္ေန႔မွစတင္၍ပိတ္ ဆို႔ ထားရန္ဆႏ္ၵျပသူမ်ားအား ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

ဆႏၵျပမႈမ်ားဆက္တိုက္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔က ဘန္ေကာက္လူ ငယ္ဗဟုိဌာန (ထုိင္း- ဂ်ပန္အား ကစား႐ံု) တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက႐ုဏ္း၌ ရဲအရာရွိတစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ (၂၈) ဦး၊ ဆႏၵျပသူႏွင့္သတင္းသမားအနည္း ဆံုး (၉၆) ဦးတို႔ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ ေၾကာင္း အေရးေပၚေဆး ၀န္ေဆာင္မႈ ေအဂ်င္စီကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ျပည္သူ႕က်န္းမာေရး၀န္ႀကီး ဌာနကလည္းအနည္းဆံုးဦးေခါင္း တြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေသာ ဆႏၵျပသူတစ္ဦးအားဦးေႏွာက္ခြဲစိတ္ ကုသေပးခဲ့ရေၾကာင္းေျပာၾကား ခဲ့ၿပီး ရဲအေထြေထြေဆး႐ံု၏ ဒါ႐ိုက္တာရဲဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးဂၽြန္ဂ်က္ အိုဂ်န္ေပါင္က အသက္ (၄၅) ႏွစ္အရြယ္ရွိရဲအရာခံနာေရာင္း ပီတီဆီသီသည္ညာဘက္ရင္အံု တြင္ေသနတ္ထိမွန္ၿပီး ေဆး႐ံုသို႔ သယ္ေဆာင္လာရာလမ္းတြင္ေသြး ထြက္လြန္ကာေဆး႐ံုတြင္ကြယ္လြန္ ခဲ့ေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာလ (၂၆) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ကဆႏ္ၵျပသူ မ်ား အားမ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၾကၿပီး ထိုပစ္ခတ္မႈ ေၾကာင့္ထိုင္းရတ္သ္႐ုပ္သံမွသတင္း ေထာက္တစ္ဦးဒဏ္ ရာရရွိခဲ့ကာ ေအအက္စ္႐ုပ္သံမွဓာတ္ပံုဆရာ တစ္ဦးမွာလည္း ရာဘာက်ည္ဆံ ထိမွန္ခံခဲ့ရေၾကာင္း၊ ဂ်ပန္သတင္း ေထာက္တစ္ဦးမွာလည္းမ်က္ႏွာတြင္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္း မ်ားတြင္ေဖာ္ျပလိုက္သည္။

ထိုသို႕ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ဆႏ္ၵျပ သူမ်ား အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ပြားမႈ ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ကသက္ဆိုင္ရာပါတီမ်ားသေဘာ တူေက်နပ္မႈရရွိသည္အထိ ေရြးေကာက္ပြဲအားေရႊ႕ဆိုင္းေပး ရန္ ေတာင္းဆိုလိုက္ေသာ္လည္း ထိုင္းအစုိးရကလက္မခံပဲေရြးေကာက္ ပြဲအားမူလအစီအစဥ္အတိုင္းသာ ဆက္လက္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဒု၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေပါင္သက္ သပ္ကန္ခ်ာနာက ႐ုပ္/သံမိန္႕ ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဆႏ္ၵျပသူ မ်ားကလည္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရင္ လတ္ႏႈတ္ထြက္မေပးပါက ၎တို႔ အေနႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲအားက်င္းပ ခြင့္ျပဳမည္ညမဟုတ္ေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာၾကားၾကသည္။

နယူးေယာက္အေျခစိုက္ လူ႕အခြင့္အေရးေစင့္ၾကည့္ေရး အဖြဲ႕မွ အဆင့္ျမင့္သုေတသီ ဆူႏိုင္းဖာဆြတ္က လည္း ယေန႔ ထိုင္းႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအား အဓိက႐ုဏ္းမ်ားက ျပန္ေပးဆြဲ သြားၾကၿပီျဖစ္ေၾကာင္းအ င္တာနက္ တြီတာတြင္ေရးသားလိုက္သည္။
ဥကၠာေအာင္
Hot News Journal